Categories
Dự án thiết kế web

Dịch vụ giao nhận

Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải, hoặc của người làm dịch vụ giao nhận khác (gọi chung là khách hàng).

Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu giao nhan quý khách vui lòng truy cập vào website Giao nhận – Dịch vụ giao nhận – dich vu giao nhan hang hoa – Vận chuyển hàng hóa.